DZIMSTĪBAS VEICINĀŠANAS PROGRAMMA LATVIJĀ

jāpalielina iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums ģimenēm ar bērniem

jānodrošina kvalitatīvas brīvpusdienas skolās līdz 9.klasei

jānodrošina un jāpaplašina ģimenes mājokļa politika

jāpalielina ģimenes valsts pabalsts par otro un trešo bērnu

jālīdzsvaro pensiju sistēma vecākiem, kuri izaudzinājuši bērnus

jānodrošina bezmaksas aprūpe bērniem

jānodrošina adekvātas sociālās garantijas krīzes situācijās

jārealizē uzstādījums – katrs bērns uzaug ģimeniskā vidē

bērnu kopšanas pabalstam līdz mazuļa pusotra gada vecumam jāpieaug vismaz līdz minimālajam ienākuma līmenim par divām personām mājsaimniecībā

jāievieš tā sauktā „trešā bērna politika”: atlaides no 20% - 90% apmērā visiem pakalpojumiem, īpaši transporta biļetēm, pilnībā apmaksāta ēdināšana jau bērnudārzā, īres izmaksu samazinājums caur atlaidēm nekustamā īpašuma nodoklim u.c.

jāpalielina BEZMAKSAS iespējas dažādām bērnu un jauniešu ārpusskolas aktivitātēm: pulciņi, sporta un kultūrizglītojošas nodarbības

jārisina jautājums par silītes nodrošināšanu strādājošu māmiņu mazuļiem darbavietās

jāveicina darba devēju interesi veidot tādas darba vietas, kas ļauj māmiņām strādāt attālināt un/vai brīvā darba režīmā

Zvanīt:

+ 371 29365708

nakotnesfonds@gmail.com

Dizains:

Nākotnes fonds